VAT-23 INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKÓW TRANSPORTU

 

I. Jakie dokumenty należy złożyć

 

Wypełniony formularz VAT-23

Do formularza VAT-23 należy dołączyć kserokopię:

-           dokument kupna pojazdu - faktura

-          dokumenty (np. książka pojazdu, dowód rejestracyjny), z których wynikają takie dane jak: dane identyfikujące pojazd, data pierwszego dopuszczenia pojazdu do użytku, przebieg pojazdu

-          dowód zapłaty podatku akcyzowego

-          tłumaczenia w/w dokumentów  

 

Przy składaniu wniosku należy również przedłożyć do wglądu oryginały ww. dokumentów

 

II. Tryb składania dokumentów

 

Wniosek VAT-23 składa się w siedzibie Urzędu na parterze stanowisko nr 1

 

III. Wymagane opłaty

 

- Uiszczenie podatku VAT – na podstawie art. 103 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

IV. Termin załatwienia sprawy

 

Nie później niż w terminie 7 dni 

 

V. Sposób załatwienia sprawy

 

Podatnik otrzymuje zaświadczenie VAT-25 potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.

 

VI. Podstawa prawna

 

Art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

UWAGA!

 

Przy wypełnianiu wniosku prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wypełnienie pól:

·         Nazwa / nazwisko podatnika, daty urodzenia, imiona rodziców

·         NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej),

·         Dane dotyczące środka transportu

·         podpis wnioskodawcy.

Jednocześnie przypomina się, że według ustawy o podatku od towarów i usług za nowe środki transportu uważa się:

Pojazdy lądowe

 

Pojemność skokowa > 48 cm³ lub moc > 7,2 kW, jeżeli nie przejechały więcej niż 6.000 km lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło więcej niż  6 m-c.

 

Statki powietrzne

 

Max. Masa startowa > 1.550  kg, jeżeli nie były używane dłużej niż 40 h roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku nie upłynęło więcej niż 3 miesiące.

 

Pojazdy wodne

 

Długość > 7,5 m, jeżeli nie były używane  dłużej niż 100 h roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku nie upłynęło więcej niż 3 miesiące.

 

Podmiot dokonujący nabycia nowego środka transportu ma obowiązek:

 

  1.  Obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia NŚT w przypadku, gdy NŚT ma być przez nabywcę zarejestrowany lub jeśli nie podlega rejestracji, ale będzie użytkowany na terytorium Polski.    

 

 

  1. Rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia NST w deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K.

 

 

  1. Zamieszczenia informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu NST w informacji podsumowującej za kwartał, w którym nabycie miało miejsce – jeżeli nabycia NŚT dokonuje podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, a dokonującym dostawy jest podatnik zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 

 

  1. Złożenia informacji VAT-23 o nabywanych NŚT wraz z kopią faktury w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy NŚT ma być przez nabywcę zarejestrowany lub jeśli nie podlega rejestracji, a będzie użytkowany na terytorium Polski.

 

Podatnik niemający obowiązku składania deklaracji deklaracji VAT-7 lub   VAT-7K ma obowiązek:

 

  1. Złożenia deklaracji VAT-10 oraz zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
  2. Dopełnienia obowiązku  złożenia informacji VAT-23 o nabywanych NŚT wraz z kopią faktury w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy NŚT ma być przez nabywcę zarejestrowany lub jeśli nie podlega rejestracji, a będzie użytkowany na terytorium Polski.

 

Podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej ma obowiązek:

 

  1. Posiadania faktury potwierdzającej nabycie NŚT.

 

  1. Złożenia deklaracji VAT-10 oraz zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

  1. Dopełnienia obowiązku  złożenia informacji VAT-23 o nabywanych NŚT wraz z kopią faktury w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy NŚT ma być przez nabywcę zarejestrowany lub jeśli nie podlega rejestracji, a będzie użytkowany na terytorium Polski.